se også: TIKØB KOMMUNES HISTORIE

http://da.wikipedia.org/wiki/Tik%C3%B8b

Tikøb - Danmarks største sognekommune

Saadan skrev Tikøb Sogneforstanderskab i februar 1843

Home

bagseide Tikøb sogn i gamle dage

 

Præster i Tikøb sogn efter Reformationen
Hr.Bent..........................................................................................   ? —  ?
Hr. Hans Andersen.....................................................................    ? — 1577
Mag. Peder Johansen Riber......................................................... 1577—1586
Hr. Hans Ludvigsen Munthe......................................................... 1586—1601
Hr. Hans Pedersen Tidemand...................................................... 1601—1619
Hr. Peder Christensen Lundtoft.................................................... 1619—1669
Hr. Bent Pedersen Laholm........................................................... 1669—1670
Mag. Wichmand Olufsen Hasebart.............................................. 1670—1719
Mag. Jens Jensen Bircherod........................................................ 1719—1723
Mag. Rasmus Henriksen Garboc................................................. 1723—1784
Hr. Christian Fangel.................................................................... 1784—1815

 

Billeder
                                                                                                          Side
Niels Stenfeldt. 17. maj 1935........... (Dansk Folkemindesamling)........ 5
Tikøb kirkes døbefont...................... (Nationalmuseet) . .................... 21
TikØb kirke set fra sydøst................ (Nationa’museet) . . .................. 27
Esrom kloster efter stik fra c 1840.... (Det kgl. Bibliotek) . ................. 27
Gurre Slotruin. Luftfoto..................... (Nationalmuseet) ...................... 67
Hornbæk kirke................................. (L. V. Højrup).......................... 125
Provst Garboe som ældre................. (Det kgl. Bibliotek)................... 158
Kronborg Birks segl fra 1648........... (Efter Trap).............................. 195

 

Indhold

Side 195

-----------

Indhold

Forord af Hans Ellekilde ....................................................... 7
Indledning............................................................................. 9

SOGNET
Stenalderen.......................................................................... 11
Broncealderen...................................................................... 13
Jernalderen.......................................................................... 13
Middelalderen...................................................................... 14
Stednavne i sognet............................................................... 16

KIRKEN
Bygningshistorie .................................................................. 19
Inventar............................................................................... 22
Katolske præster . .............................................................. 24
Esrom Kloster ejer kirken og meget gods i sognet................. 26

GURRE
Slottets historie..................................................................... 31
Tovesagn............................................................................. 39
Valdemar Atterdag og Gurre................................................ 44
Høvedsmænd på Gurre........................................................ 48
Dronning Margrete og Kong Erik......................................... 49
Nye høvedsmænd................................................................ 52
Borgen synker i grus............................................................. 57
Provst Garboe beretter om Gurre......................................... 59
Ruinerne udgraves................................................................ 61

SOGNET EFTER REFORMATIONEN
Reformationens virkninger.................................................... 65
De nye præster.................................................................... 66
Tienden................................................................................ 73
Torv og tingsted................................................................... 75
Om gods.............................................................................. 76
Forskelligt............................................................................ 79
Præster, degne, kapellaner................................................... 81
Bonde-skifter....................................................................... 87
Om kirkens inventar............................................................. 88
Svenskekrigens ødelæggelser............................................... 88

 

Side 196

-----------

Præste-skifter................................................................................ 91
Degne........................................................................................... 98
Bønderne..................................................................................... 100
Skifte i præstegården.................................................................... 105
Mag. Hasebart får en slem forskrækkelse...................................... 108
Mere om kirkens inventar............................................................. 110
Om præsternes indkomster........................................................... 113
Om bøndernes fattigdom............................................................... 115
Præster og degne.......................................................................... 116

SOGNET 1723—1800
Præsten, magister Garboes livsdata............................................... 121
Nyt inventar i kirken..................................................................... 123
Mag. Garboe forfremmes.............................................................. 126
Pastor Garboe skildrer sognet....................................................... 128
Om skove og søer i Tikøb sogn.................................................... 134
Om skovtyverier og andet............................................................. 136
Om kvægpest og ildebrande......................................................... 140
Degne og skoleholdere................................................................. 144
Bønder og kroer........................................................................... 149
Ulovlig erotik................................................................................ 151
Om skåninger og altergang............................................................ 153
Pastor Garboe mister sin anden hustru........................................... 154
Bisp og provst og degn................................................................. 156
Om sognefolk............................................................................... 159
Mere om degne............................................................................ 164
En alt for gammel skoleholder....................................................... 168
Kiv og kroklammeri...................................................................... 169
Kirkens mænd.............................................................................. 174
Provsten får kapellan.................................................................... 176
Bønderne klager over degnen........................................................ 179
Provst Garboes sidste år............................................................... 183
Provsten skriver om Johannes Ewald............................................. 186
Provst Garboes død og skifte........................................................ 187
Ny sognepræst............................................................................. 189
Mere om degne og lærere............................................................. 191
Kapellaner.................................................................................... 193
Biskop Balle roser sognet............................................................. 194

Epilog ......................................................................................... 195
Fortegnelse over præster i Tikøb sogn........................................... 196
Billedfortegnelse........................................................................... 196

 

Side 197

-----------

 

Om Tikøb sogn i gamle dage
udgivet af Grønbechs Forlag og trykt i Colbergs Eftf. Bogtrykkeri, Rønne. Skriften er 10 punkt Garamond. Klicheerne er udført af Københavns Klichéfabrik. Papir: Tryk E fra A/S De forenede Papirfabrikker, og omslaget er Antik Cover fra Jørgen Schjerbeck jun. A/S. Fotografierne er fra Dansk Folkemindesamling, Det kgl. Bibliotek, Nationalmuseet og pastor H. F. Højrup.

Side 198

-----------